/آزمون میانترم (Mid-Term)

 

این آزمون در نیمه ی ترم (جلسه دهم تا دوازدهم) با توجه به نیمی از مطالب تدریس شده از کتاب به صورت کتبی برگزار می گردد.

 

ترم ۱

زوج :چهارشنبه ۹۶/۳/۲۰ الی چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۷

فرد: یکشنبه ۹۶/۰۲/۲۴ الی سه شنبه ۹۶/۰۲/۲۶

 

ترم ۲

زوج : چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱ الی دوشنبه ۹۶/۰۴/۲۶

فرد : سه شنبه ۹۶/۰۴/۲۰ الی یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵

 

ترم ۳

زوج:  چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱ الی دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶

فرد : یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵ الی پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۹

 

ترم ۴

زوج : شنبه ۹۶/۰۸/۱۳ الی شنبه ۹۶/۰۸/۲۰

فرد : یکشنبه ۹۶/۹/۱۴ الی یکشنبه ۹۶/۰۸/۲۱

 

ترم ۵

زوج : چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۸ الی چهار شنبه ۹۶/۱۱/۲۵ 

فرد: یک شنبه ۹۶/۱۱/۱۵ الی سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴