گروه سنی بزرگسال (Young Adults & Adults)

منابع دوره

درآموزشگاه دانش ارم (شکوه اندیشه) برای رده سنی جوانان وبزرگسال سری جدید (Second Edition) کتاب های

American English File از انتشارات Oxford درنظر گرفته شده است.

دوره American English File شامل ۵ سری کتاب آموزشی و هر پک آموزشی شامل : Student و Work همراه با  Class DVD, Audio CD ,DVD -Rom , Software , I Tools Presentation و Online Class Management می باشد.

دوره های بزرگسال براساس سطوح Upper-Intermediate , Intermediate , Pre-Intermediate , Elementary , Starter می باشند.