منابع آموزشی دوره های پیشرفته

 

منابع آموزشی دوره FCE:

از آنجا که در آزمون FCE هر ۴ مهارت زبان مورد سنجش قرار می گیرد ، در صورت ضعف زبان آموزان در هریک از مهارت ها ، از کتاب های Active Skills for reading / Tactics for listening و Oxford word skills استفاده می شود. اما منابع اصلی دوره FCE کتاب Ready for first می باشد که طی ۶ ترم تدریس می گردد. در کنار این کتاب نمونه سوالات آزمون FCE نیز در کلاس کار و بررسی می شود.

 

منابع آموزشی دوره CAE:

منبع اصلی آموزش دوره CAE کتاب Ready for CAE می باشد که طی ۶ ترم تدریس می گردد. در کنار تدریس کتاب نمونه سوالات آزمون CAE نیز کار و مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت مشاهده هرگونه ضعف در هریک از مهارت های زبانی کتاب های جانبی با هدف برطرف کردن ضعف زبان آموزان در کلاس کار خواهد شد.

 

منابع آموزشی دوره CPE:

منبع اصلی آموزش دوره CPE کتاب Objective Proficiency for CAE می باشد که طی ۶ تا ۸ ترم تدریس می گردد. در کنار تدریس کتاب نمونه سوالات آزمون CPE نیز کار و مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت مشاهده هرگونه ضعف در هریک از مهارت های زبانی کتاب های جانبی با هدف برطرف کردن ضعف زبان آموزان در کلاس کار خواهد شد.