گروه سنی نوجوانان (Teenagers)

محتوای دوره

هدف ازسیستم آموزش Connect استفاده از چهارمهارت اصلی زبان همراه با مطالب و مکالمه های جذاب می باشد که در برگیرنده موارد ذیل می باشد:

– آموزش گرامر ولغت جهت تامین نیاز زبان آموز در مدرسه

– استفاده وکاربرد لغت دردو مهارت گفتاری (Speaking) و نوشتاری (Writing)

– بکارگیری پروژه های عملی متناسب با موضوع درس

–  مرور درسها بصورت مقطعی