قوانین مرکز آموزش زبان دانش ارم ( شکوه اندیشه )

ویژه آزمون ها و امتحانات

 

۱- عدم حضور در امتحانات کلاسی (Interview, Quiz) منجر به کسر نمره آن از نمره کل (Total) خواهد شد و امکان برگزاری امتحان مجدد به هیچ وجه وجود ندارد. غیبت در آزمونهای (Interview, Story book) منجر به کسر ۲۰ نمره از نمره کل و غیبت در آزمون شفاهی  (Interview) منجر به کسر ۳۰ نمره از نمره کل خواهد شد.

 

۲- عدم حضور در امتحان پایان ترم (Final) منجر به مردود شدن زبان آموز خواهد گردید. در صورت بروز مشکل در موارد استثنا زبان آموزان می توانند با مسئول آموزش هماهنگی لازم را مبذول نمایند. غیبت در امتحان (Final)  منجر به کسر ۳۰ نمره از نمره کل خواهد شد.

 

۳- حداقل نمره قبولی (Overall Score) در سطوح Backpack ۸۰ و در سایر سطوح ۷۰ می باشد. بنابراین برای سطوح Backpack نمره زیر۷۵ و سایر سطوح نمره زیر ۶۵ مردود (Fail) خواهد بود.

در سطوح Backpack نمره معدل (Overall Score) بین ۷۵ تا ۸۰ و سایر سطوح ۶۵ تا ۷۰ مشروط (Probational) می باشد. زبان آموزان مشروط تا پس از برگزاری Midterm فرصت دارند تا سطح علمی خود را  ارتقاء دهند، در صورت عدم رضایت استاد مربوطه به ترم پایین تر منتقل خواهد شد. دو ترم مشروطی متوالی منجر به تعیین سطح مجدد می گردد.